Tuyển tập đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 và Đáp án

TUYỂN TẬP ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 2 VÀ ĐÁP ÁN

Bài viết “Tuyển tập đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 và Đáp án” gồm 11 đề toán trắc nghiệm khách quan và tự luận kiểm tra kiến thức chương 2 – Giải tích 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

12 đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án

Tuyển tập đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Tuyển tập đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 và Đáp án”:

Câu 13 (Đề 2): Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = ln x trên [1;e]

A. Không xác định được giá trị nhỏ nhất.

B. min y = 1 khi x = 1

C. min y = e khi x = e

D. min y = 0 khi x = 1

Câu 21 (Đề 2): Bác Hiếu đầu tư 99 triệu đồng vào một công ty theo thể thức lãi kép với lãi suất 8,25% một năm. Hỏi sau 5 năm mới rút tiền lãi thì bác Hiếu thu được bao nhiêu tiền lãi? (giả sử rằng lãi suất hàng năm không đổi).

A. 48,155 triệu đồng.

B. 147,155 triệu đồng

C. 58,004 triệu đồng

D. 8,7 triệu đồng