Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton (p1)

Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton (p1) Tổng hợp các công thức cơ bản và nâng cao phần hoán vị, chỉn hợp, tổ hợp xác suất nhị thức newton. 1. Hoán vị […]

read more →

Công thức lượng giác cơ bản và mở rộng (phần 1)

Công thức nhân đôi, công thức nhân ba, công thức tổng thành tích, công thức tích thành tổng, công thức hạ bậc, công thức biến đổi lượng giác  1. Chu kì tuần hoàn 2. Công thức lượng giác các cung […]

read more →