Danh sách các số nguyên tố dưới 1000

Danh sách các số nguyên tố dưới 1000

Định nghĩa số nguyên tố: số nguyên tố là những số chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó.

Danh sách các số nguyên tố dưới 1000 gồm có 2;3;5;7;11;13;17;19;23;29;31;37;41;43;47;53;59; 61;67;71;73; 79;83;89;97;101;107;109;113;127;131…….

số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất
Không tồn tại số nguyên tố nào lớn hơn 5 có thể có chữ số tận cùng là 5
Tất cả các số nguyên tố lớn hơn số nguyên tố đơn vị (2;3;5;7) đều phải tận cùng là 1;3;7;9
Tích của hai số nguyên tố không bao giờ là số chính phương
Nếu tăng hoặc giảm 1 đơn vị ở một số nguyên tố lớn hơn 3 thì một trong 2 kết quả luôn chia hết cho 6.