6 Đề thi học kì 1 lớp 9 2023 rất hay

6 Đề thi học kì 1 lớp 9 2023 rất hay

ĐĂNG KÍ HỌC THÊM TOÁN 9 THẦY THẾ ANH ĐỂ ĐƯỢC ĐIỂM CAO 0986.683.218

Làm tốt những đề này giúp các em dễ dàng thi tốt học kì 1 chúc các em thi tốt

Cho đường tròn (O). Từ điểm S nằm ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến SA, SB tới đường tròn. Kẻ đường kính AC, tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) cắt AB tại E.
a. Chứng minh 4 điểm S,A,O,B cùng nằm trên đường tròn
b. AC^2=AB.AE
c. Gọi H là giao điểm AB và OS. Chứng minh COE =CHB
d. Gọi G là giao điểm SC và (O). Chứng minh AG//OE.

Cho điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R). Từ M kẻ tiếp tuyến MA,MB với đường tròn. Gọi H là giao điểm của MO với AB.
a. Chứng minh M,A,O,B thuộc đường tròn
b. OH.HM=AB^2/4
c. OM =2R. Tính góc AOB
d. Kẻ đường kính AD của đường tròn (O). MD cắt (O) tại điểm thứ hai là C. Chứng minh MHC=ADC.

Cho đường tròn (O) tâm O đường kính AB. Trên tiếp tuyến tại A của (O) lấy C. Gọi E là giao điểm của CB với (O). Từ O kẻ đường thẳng song song với AE cắt BC tại M.
Chứng minh CA^2=CE.CB
Chứng minh A,C,O, M thuộc 1 đường tròn
Tiếp tuyến tại E của đường tròn (O) cắt OM tại D, cắt AC tại H. BH cắt AD tại I. Chứng minh DB là tiếp tuyến của (O) và EI vuông góc với AB.

 

Cho đường tròn (O) điểm M nằm ngoài đường tròn. Từ M kẻ tiếp tuyến MB, MC. Gọi H là giao điểm M O và BC.
kẻ đường kính BA
a. Chứng minh M,B,C,O nằm trên 1 đường tròn
b. CH^2 =OH.HM
c. Gọi F là trung điểm MH, AH cắt (O) tại giao điểm thứ hai là Q. Chứng minh MBH đồng dạng BAC. chứng minh B, Q,F thẳng hàng

Cho đường tròn (O;R). Từ M nằm ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến MA,MB. Gọi H là giao điểm MO và dây AB
a. Chứng minh 4 điểm M,A,O,B cùng nằm trên 1 đường tròn
b. Kẻ đường kính AC vẽ BK vuông AC. Chứng minh MB.BC=BK.MO
c. MC cắt BK tại I. Chứng minh I là trung điểm BK

Cho đường tròn (O;R) đường kính AB. Từ điểm C trên tia đối tia AB kẻ tiếp tuyến CM,CN.
Gọi H là giao điểm của MN và OC.
a. Chứng minh OC vuông MN. OH.OC=R^2
b. Kẻ đường kính MK. Chứng minh MA là tia phân giác của CMN và Tứ giác ABKN là hình thang cân
c. Một đường thẳng đi qua O và // MN, d cắt CM, CN tại E, F. Tìm vị trí C để diện tích CEF nhỏ nhất