Bất phương trình – Các loại bất phương trình

BẤT PHƯƠNG TRÌNH

I. Bất phương trình – Các loại bất phương trình 

1. Bất phương trình logarit và Bất phương trình mũ

 • Bất phương trình logarit và mũ thường rất đa dạng và phong phú về các dạng bài cũng như các phương pháp giải.
 • Bất phương trình logarit và mũ là những bất phương trình chứa biểu thức mũ với ẩn ở số mũ.
 • Tìm hiểu về lí thuyết và phương pháp giải: 

– Bất phương trình mũ: https://www.nguyentheanh.com/bat-phuong-trinh-mu

– Bất phương trình logarit: https://www.nguyentheanh.com/bat-phuong-trinh-logarit

2. Bất phương trình chứa căn

 • Khi giải bất phương trình chứa ẩn trong dấu căn, ta thường nâng lũy thừa hoặc đặt ẩn phụ để quy bất phương trình chứa căn về bất phương trình không chứa căn. Ngoài ra, ta có thể sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải bất phương trình có chứa căn.
 • Tìm hiểu về lý thuyết và phương pháp giải: https://www.nguyentheanh.com/bat-phuong-trinh-can

3. Bất phương trình vô tỉ

4. Bất phương trình lượng giác

5. Bất phương trình trị tuyệt đối

6. Bất phương trình số phức

II. Phân loại theo các lớp:

 1. Bất phương trình lớp 6
 2. Bất phương trình lớp 7
 3. Bất phương trình lớp 8
 4. Bất phương trình lớp 9
 5. Bất phương trình lớp 10
 6. Bất phương trình lớp 12

III. Phân loại theo các dạng:

1.Bất phương trình bậc nhất

2. Bất phương trình bậc 2

3. Bất phương trình bậc 3

4. Bất phương trình bậc 4

IV. Các dạng bài tập về bất phương trình phổ biến:

 1. Tìm điều kiện của tham số m
 2. Tìm điều kiện của bất phương trình
 3. Những lưu ý khi giải bất phương trình
 4. Giải bất phương trình bằng máy tính

V. Hệ bất phương trình

 1. Hệ bất phương trình mũ và logarit
 2. Hệ bất phương trình chứa tham số
 3. Hệ bất phương trình vô tỷ 
 4. Hệ bất phương trình theo bậc (bậc 1, bậc 2,…)
 5. Tìm điều kiện của hệ bất phương trình