Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

ĐỀ THI KHẢO SÁT TOÁN 11 VÀ ĐÁP ÁN – THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN – VĨNH PHÚC

Bài viết “Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc” gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan. Đề thi bao gồm các chủ đề Toán lớp 11 đầu năm và một số bài toán trong chương trình Toán lớp 10. Đề thi đã bao gồm cả đáp án chi tiết.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Lương Tài 2 – Bắc Ninh

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc”:

Câu 7: Bất phương trình |x-5|≤4 có bao nhiêu nghiệm nguyên?

A. 8

B. 10

C. 9

D. 7

Câu 15: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau. Biết f(-2) = -4, f(4) = 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f(x) – m = 0 có ba nghiệm phân biệt thuộc [-2;4]?

A. -4<m<2

B. -2<m≤1

C. -2<m<1

D. -2<m<2

Câu 46: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm I(2;1), trọng tâm G(7/3;4/3), phương trình đường thẳng AB: x – y + 1 = 0. Giả sử điểm C(x0;y0), tính 2×0 + y0.

A. 12

B. 18

C. 10

D. 9