Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội

Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội

Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội gồm 1 trang với 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội :

+ Cho bất phương trình (m + 2)x^2 – 2mx + 1 > 0 (với m là tham số).
a) Giải bất phương trình khi m = 2.
b) Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x ∈ R.

+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng Δ: x + 2y – 7 = 0 và điểm I(2;4).
a) Viết phương trình của đường thẳng d đi qua I và song song với đường thẳng Δ.
b) Viết phương trình đường tròn có tâm I và tiếp xúc với đường thẳng Δ.
c) Tìm tọa độ điểm M thuộc trục tung sao cho d(M,Δ) = √5.
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có tâm I. Gọi M là điểm đối xứng của D qua C. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của C và D trên đường thẳng AM. Biết K(1;1), đỉnh B thuộc đường thẳng: y = 5x + 3y – 10 = 0 và đường thẳng HI có phương trình 3x + y + 1 = 0. Tìm tọa độ đỉnh B.