Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Tô Hiệu – Hà Nội

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT TÔ HIỆU

Bài viết “Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Tô Hiệu – Hà Nội” gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 1 – Giải tích 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số và đồ thị.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Marie Curie – TP. HCM

10 đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ninh

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Tô Hiệu – Hà Nội”:

Câu 1: Cho hàm số y = (x – 3)/(2x – 1). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên R.

B. Hàm số nghịch biến trên (-∞;1/2).

C. Hàm số đồng biến trên (0;+∞) .

D. Hàm số đồng biến trên (1/2;+∞).

Câu 25: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [-10;10] để hàm số y = x^3 – 3x^2 + 3mx + 2019 nghịch biến trên khoảng (1;2)?

A. 11

B. 10

C. 21

D. 20