Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ngãi

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT LÊ QUÝ ĐÔN – QUẢNG NGÃI

Bài viết “Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ngãi” gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 1 – Giải tích 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số và đồ thị.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Marie Curie – TP. HCM

10 đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Bình Sơn – Vĩnh Phúc

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ngãi”:

Câu 25: Có hai nhà máy A và B nằm cùng một phía với bờ sông và lần lượt cách bờ sông một khoảng AH = 2 km và BK = 6 km (hình vẽ bên). Cần phải đặt nhà máy C trên bờ sông và cách H một khoảng bằng bao nhiêu để tổng quảng đường đi từ nhà máy A đến C và từ C về B là ngắn nhất? Biết khoảng cách HK = 12 km.

A. 5km

B. 6km

C. 4km

D. 3km