Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT TRIỆU QUANG PHỤC – HƯNG YÊN

Bài viết “Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên” gồm 20 câu trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận kiểm tra kiến thức chương 1 – Giải tích 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số và đồ thị.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Marie Curie – TP. HCM

10 đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Bình Sơn – Vĩnh Phúc

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên”:

Câu 16: Cho hàm số y = x^3 – 6x^2 + 9x – 1 và các mệnh đề sau:

(1) Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;1) và (3;+∞), nghịch biến trên khoảng (1;3).

(2) Hàm số đạt cực đại tại x = 3 và đạt cực tiểu tại x = 1.

(3) Hàm số có yCĐ + 3yCT = 0.

(4) Hàm số có bảng biến thiên và đồ thị như hình vẽ.

Tìm số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên.

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3.