Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Đông Hưng Hà – Thái Bình

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT ĐÔNG HƯNG HÀ – THÁI BÌNH

Bài viết “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Đông Hưng Hà – Thái Bình” gồm có 40 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 – THPT Đông Hưng Hà – Thái Bình sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 10 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 10 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Kim Liên – Hà Nội

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Đông Hưng Hà – Thái Bình”:

Câu 12: Câu nào trong các câu sau đây không phải là mệnh đề?

A. 3 là một số nguyên tố.

B. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau.

C. Không có số hữu tỉ nào có bình phương bằng 10.

D. Bạn thích môn thể thao nào nhất?

Câu 22: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Đồ thị của hàm số lẻ nhận trục tung làm trục đối xứng.

B. Hàm số y = f(x) với tập xác đinh D gọi là hàm số lẻ nếu với mọi x thuộc D thì -x thuộc D và f(-x) = f(x).

C. Hàm số y = f(x) với tập xác đinh D gọi là hàm số chẵn nếu với mọi x thuộc D thì -x thuộc D và f(-x) = f(x).

D. Đồ thị của hàm số chẵn nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.