Đề kiểm tra Hình học Chương 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT ĐOÀN THƯỢNG – HẢI DƯƠNG

Bài viết “Đề kiểm tra Hình học Chương 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương” gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 1 – Hình học 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về khối đa diện và thể tích của chúng.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

10 đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án

Đề kiểm tra Hình học Chương 1 Toán 12 và Đáp án – THPT An Lương Đông – TT Huế

Đề kiểm tra Hình học Chương 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra Hình học Chương 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương”:

Câu 9: Nếu không sử dụng thêm điểm nào khác ngoài các đỉnh của khối lập phương thì có thể chia khối lập phương thành:

A. Năm khối chóp tam giác giác đều, không có khối tứ diện đều.

B. Năm khối tứ diện đều.

C. Một khối tứ diện đều và bốn khối tứ diện vuông.

D. Bốn khối tứ diện đều và một khối chóp tam giác đều.