Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT chuyên Hùng Vương – Gia Lai

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG – GIA LAI

Bài viết “Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT chuyên Hùng Vương – Gia Lai” gồm 20 câu trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận kiểm tra kiến thức chương 1 – Đại số 11 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra Đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT An Lương Đông – TT Huế

Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Thăng Long – Lâm Đồng

Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT chuyên Hùng Vương – Gia Lai”:

Câu 1 (Trắc nghiệm): Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

A. y=sinx-cosx+x

B. y=3x-2sinx

C. y=xsin^2x

D. y=sin2x+cosx

Câu 7 (Trắc nghiệm): Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. y = 2018cosx + 2019sinx.

B. y = sin|2019x| – 2020cosx.

C. y = tan2019x + cot2020x.

D. y = cot2018x – 2019sinx.