Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THTP TRIỆU QUANG PHỤC – HƯNG YÊN

Bài viết “Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên” bao gồm 20 câu trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận kiểm tra kiến thức về chương 1 Đại số 10. Với thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra bao gồm các bài toán về chủ đề mệnh đề, tập hợp.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Bình Phước

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên”:

Câu 6 (Trắc nghiệm): Cho A = {x thuộc R, x ≥ 3}. Trong các tập hợp sau tập nào bằng tập A?

A. Tập các nghiệm của bất phương trình |x – 1| ≥ 2.

B. Tập các nghiệm của phương trình 2x^2 + 5x – 7 = 0.

C. Tập các nghiệm của bất phương trình 2x – 6 ≥ 0.

D. Tập các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 3.

Câu 14 (Trắc nghiệm): Khi cho học sinh của một lớp học đăng ký môn thể thao mà bản thân yêu thích thì thu được kết quả: 24 học sinh đăng ký môn bóng đá, 20 học sinh đăng ký môn cầu lông, 7 học sinh đăng ký cả 2 môn bóng đá và cầu lông, 8 học sinh đăng ký một môn khác. Biết rằng tất cả học sinh trong lớp này đều đăng kí môn thể thao mà bản thân yêu thích. Hỏi sĩ số lớp này là bao nhiêu?
A. 42

B. 41

C. 45

D. 59