Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THPT ĐOÀN THƯỢNG – HẢI DƯƠNG

Bài viết “Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương” bao gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức về chương 1 Đại số 10. Với thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra bao gồm các bài toán về chủ đề mệnh đề, tập hợp.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Bình Phước

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương”:

Câu 3: Định lí nào sau đây có định lý đảo sai?

A. Nếu x chia hết cho 4 thì x chia hết cho 2.

B. Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.

C. Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng.

D. Ba câu A, B, C đều có định lý đảo sai.

Câu 19: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Để một tứ giác là một hình vuông, điều kiện cần và đủ là nó có 4 cạnh bằng nhau.

B. Để tổng hai số tự nhiên chia hết cho 7, điều kiện cần và đủ là một số chia hết cho 7 .

C. Để ab > 0, điều kiện cần và đủ là hai số a và b đều dương.

D. Để một số nguyên dương chia hết cho 3, điều kiện đủ là nó chia hết cho 9.