Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 168 sách giáo khoa đại số 11

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 168 sách giáo khoa đại số 11: Cách tính đạo hàm, quy tắc tính đạo hàm hàm phân thức, hàm hợp , hàm lượng giác.

Bài 1 (trang 168 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau :

Bài 1 trang 168 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 1 (trang 168 SGK Đại số 11:

Giải bài 1 trang 168 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 2 (trang 168 SGK Đại số 11): Giải các bất phương trình sau :

Bài 2 trang 168 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 2 (trang 168 SGK Đại số 11):

Giải bài 2 trang 168 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 3 (trang 169 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau :

Bài 3 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 3 (trang 169 SGK Đại số 11):

Giải bài 3 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11