Bài 5, bài 6, bài 7, bài 8 trang 169 sách giáo khoa đại số 11

Bài 5, bài 6, bài 7, bài 8 trang 169 sách giáo khoa đại số 11: đạo hàm, cách tính đạo hàm, hàm phân thức, hàm đa thức, hàm lượng giác, hàm hợp.

Bài 5 (trang 169 sgk Đại Số 11): Tính …

Bài 5 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 5 (trang 169 sgk Đại Số 11:

Giải bài 5 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 6 (trang 169 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng các hàm số sau có đạo hàm không phụ thuộc x:

Bài 6 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 6 (trang 169 SGK Đại số 11):

Giải bài 6 trang 169 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11