Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 162, 163 sách giáo khoa toán 11

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 162, 163 sách giáo khoa toán 11 Quy tắc tính đạo hàm

Bài 1 (trang 162 SGK Đại số 11): Bằng định nghĩa, tìm đạo hàm của các hàm số sau :

a. y = 7 + x – x2 tại xo = 1

b. y = x3 – 2x + 1 tại xo = 2.

Lời giải Bài 1 (trang 162 SGK Đại số 11):

Giải bài 1 trang 162 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 4 trang 163 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 4 (trang 163 SGK Đại số 11):

Giải bài 4 trang 163 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 5 (trang 163 SGK Đại số 11): Cho y=x3-3x2+2. Tìm x để:

a. y > 0

b. y < 3

Lời giải Bài 5 (trang 163 SGK Đại số 11):

Giải bài 5 trang 163 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11