12 đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án

12 ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH TOÁN 12 CHƯƠNG 2 VÀ ĐÁP ÁN

Bài viết “12 đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án” gồm 12 đề toán trắc nghiệm và tự luận kiểm tra kiến thức chương 2 – Giải tích 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “12 đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án”:

Câu 12 (Đề 1): Một giáo viên sau 10 năm tích góp được số tiền 100 triệu đồng và quyết định gửi vào ngân hàng với lãi suất 7,5% một năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ nhập vào số tiền ban đầu. Nếu lãi suất không thay đổi thì tối thiểu sau bao nhiêu năm thì giáo viên đó được số tiền là 165 triệu đồng (tính cả gốc lẫn lãi)?

A. 5 năm

B. 6 năm

C. 7 năm

D. 8 năm

Câu 12 (Đề 7): Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sai?

A. Hàm số y = (1/2)^x nghịch biến trên R.

B. Hàm số y = e^(2x + 1) có đạo hàm là y’ = 2e^(2x + 1).

C. Hàm số y = 2^x đồng biến trên R.

D. Đồ thị hàm số y = 3^x nhận trục Oy là tiệm cận đứng.