Tuyển tập đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án

TUYỂN TẬP ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH TOÁN 12 CHƯƠNG 2 VÀ ĐÁP ÁN

Bài viết “Tuyển tập đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án” gồm các đề toán trắc nghiệm khách quan và tự luận kiểm tra kiến thức chương 2 – Giải tích 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

12 đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Tuyển tập đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án”:

Câu 15 (Đề 1): Ông A vay ngân hàng T (triệu đồng) với lãi suất 12% năm. Ông A thỏa thuận với ngân hàng cách thức trả nợ như sau: Sau đúng 1 tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng 1 tháng. Nhưng cuối tháng thứ 3 kể từ lúc vay, ông A mới hoàn nợ lần thứ nhất, cuối tháng thứ 4 ông A hoàn nợ lần thứ 2, cuối tháng thứ 5 ông A hoàn nợ lần thứ 3 (hoàn hết nợ). Biết rằng số tiền hoàn nợ lần thứ 2 gấp đôi số tiền hoàn nợ lần thứ nhất và số tiền hoàn nợ lần thứ 3 bằng tổng số tiền hoàn nợ hai lần trước. Tính số tiền ông A đã hoàn nợ ngân hàng lần thứ nhất.