Tuyển tập đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án

TUYỂN TẬP ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN

Bài viết “Tuyển tập đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án ” bao gồm 14 đề toán với các câu trắc nghiệm khách quan và tự luận kiểm tra kiến thức về chương 1 Hình học 10. Với thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra bao gồm các bài toán về chủ đề vectơ và các phép toán.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Thị Xã Quảng Trị

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Tuyển tập đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án “:

Câu 1 (Trắc nghiệm – Đề 1): Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Hai vectơ cùng phương với 1 vectơ khác 0 thì 2 vec tơ đó cùng phương với nhau.

B. Hai vectơ không bằng nhau thì có độ dài không bằng nhau.

C. Hiệu của 2 vectơ có độ dài bằng nhau là vectơ – không.

D. Tổng của hai vectơ khác vectơ –không là 1 vectơ khác vectơ –không.

Câu 1 (Trắc nghiệm – Đề 2): Mệnh đề nào sau đây đúng:

A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương.

B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác 0 thì cùng phương.

C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.

D. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.