Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Thăng Long – Lâm Đồng

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THPT THĂNG LONG – LÂM ĐỒNG

Bài viết “Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Thăng Long – Lâm Đồng” gồm 10 câu trắc nghiệm khách quan và 1 câu tự luận. Đề thi bao gồm các bài toán về hàm số lượng giác và phương trình lượng giác. Đề thi đã bao gồm cả đáp án chi tiết.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Ngọc Hồi – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Thăng Long – Lâm Đồng”:

Câu 1 (Trắc nghiệm): Tìm chu kì T của hàm số y = tan3πx

A. T = π/3

B. T = 4/3

C. T = 2π/3

D. T = 1/3

Câu 3 (Trắc nghiệm): Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (cos3x)^2 = m – 1 có nghiệm.

A. m≤2

B. 1<m<2

C. m≥1

D. 1≤m≤2

Câu 7 (Trắc nghiệm): Tổng tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình 4sinx + (m – 4)cosx = 2m – 5 có nghiệm là?

A. 5

B. 6

C. 10

D. 3