Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Ngọc Hồi – Hà Nội

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THPT NGỌC HỒI – HÀ NỘI

Bài viết “Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Ngọc Hồi – Hà Nội” gồm 20 câu trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận kiểm tra kiến thức chương 1 – Đại số 11 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra Đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Trung Giã – Hà Nội

Đề kiểm tra Đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT An Lương Đông – TT Huế

Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Thăng Long – Lâm Đồng

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Ngọc Hồi – Hà Nội”:

Câu 2 (Trắc nghiệm): Cho hàm số f(x) = sin 3x và g(x) = (cot x)^2, chọn mệnh đề đúng?

A. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm lẻ.

B. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm chẵn.

C. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm lẻ.

D. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm chẵn.