Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội

Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội

Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi Đề kiểm tra HK1 Toán 12 2017-2018 chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội:

+ Khẳng định nào sau đây là sai:
A. Hình chóp đều bất kỳ luôn nội tiếp trong một hình cầu
B. Hình chóp tam giác bất kỳ luôn nội tiếp trong một hình nón
C. Hình lăng trụ tam giác bất kỳ luôn nội tiếp trong một hình trụ
D. Hình lăng trụ đều bất kỳ luôn nội tiếp trong một hình trụ

+ Cho phương trình x.2017^x + (x – 2).2018^x + 2(x – 1) = 0. Tìm khẳng định đúng:
A. Phương trình có đúng một nghiệm nguyên
B. Phương trình không có nghiệm nguyên
C. Phương trình có nghiệm nguyên lớn hơn 5
D. Phương trình có nghiệm nguyên âm
+ Cho x, y là hai số không âm thỏa mãn x + y = 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = 1/3x^3 + x^2 + y^2 – x + 1.