Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT An Phước – Ninh Thuận

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THPT AN PHƯỚC – NINH THUẬN

Bài viết “Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT An Phước – Ninh Thuận” bao gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận kiểm tra kiến thức về chương 1 Hình học 10. Với thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra bao gồm các bài toán về chủ đề vectơ và các phép toán.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án 

Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Thị Xã Quảng Trị

Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT An Phước – Ninh Thuận”:

Câu 1 (Trắc nghiệm): Chọn khẳng định đúng.

A. Véctơ là một đoạn thẳng không phân biệt điểm đầu và điểm cuối

B. Véctơ là một đoạn thẳng có hướng

C. Véctơ là một đường thẳng có hướng

D. Véctơ là một đoạn thẳng

Câu 12 (Trắc nghiệm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d đi qua hai điểm A (1; 2) và điểm B (-2; 1), đường thẳng d cắt trục Ox tại điểm K. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. K (-5; 0) và hai điểm A, B nằm khác phía đối với K

B. K (-5; 0) và hai điểm A, B nằm cùng một phía đối với K

C. K (-4; 0) và hai điểm A, B nằm cùng phía đối với K

D. K (5; 0) và hai điểm A, B nằm cùng phía đối với K