Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THPT ĐOÀN THƯỢNG – HẢI DƯƠNG

Bài viết “Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương” bao gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức về chương 1 Hình học 10. Với thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra bao gồm các bài toán về chủ đề vectơ và các phép toán.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án 

Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Thị Xã Quảng Trị

Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Đông Du – Đăk Lăk

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương “:

Câu 10: Cho hai vectơ không cùng phương a và b. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Cả B, C, D đều sai.

B. Không có vectơ nào cùng phương với cả hai vectơ a và b.

C. Có một vectơ cùng phương với cả hai vectơ a và b, đó là vectơ 0.

D. Có vô số vectơ cùng phương với cả hai vectơ a và b.

Câu 16: Cho tam giác ABC. Tập hợp những điểm M sao cho: |MA + MB| = |MC + MB| là?

A. M nằm trên đường trung trực của IJ với I, J lần lượt là trung điểm của AB và BC.

B. M nằm trên đường tròn tâm I, bán kính AC = 2R với I nằm trên cạnh AB sao cho IA = 2IB.

C. M nằm trên đường trung trực của BC.

D. M nằm trên đường tròn tâm I, bán kính R = 2AB với I nằm trên cạnh AB sao cho IA = 2IB.