Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Thanh Miện – Hải Dương

ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH TOÁN 12 CHƯƠNG 2 VÀ ĐÁP ÁN – THPT THANH MIỆN – HẢI DƯƠNG

Bài viết “Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Thanh Miện – Hải Dương” gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 2 – Giải tích 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

12 đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án

Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Đông Thọ – Tuyên Quang

Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Thanh Hà – Hải Dương

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Thanh Miện – Hải Dương”:

Câu 19: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Hàm số y = a^x với a >1 là hàm số nghịch biến trên (−∞;+∞).

B. Đồ thị các hàm số y = a^x và y = (1/a)^x với 0 < a, a khác ≠ 1 đối xứng với nhau qua trục Oy .

C. Đồ thị hàm số y = a^x với 0 < a, a khác ≠ 1 luôn đi qua điểm (a;1) .

D. Hàm số y = a^x với 0 < a < 1 là hàm số đồng biến trên (−∞;+∞).