Tuyển tập trắc nghiệm Toán 10 và Đáp án

TUYỂN TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 VÀ ĐÁP ÁN

Bài viết “Tuyển tập trắc nghiệm Toán 10 và Đáp án ” bao gồm các câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức liên quan đến Toán học lớp 10 – Đại số và Hình học. Với đáp án đầy đủ, các câu trắc nghiệm trong tuyển tập đề này sẽ giúp các em học sinh lớp 10 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài để đạt kết quả học tập tốt.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập trắc nghiệm ôn tập học kì 1 Toán 10 và Đáp án

Tuyển tập đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án

  • Khái quát nội dung có trong “Tuyển tập trắc nghiệm Toán 10 và Đáp án”:

I. ĐẠI SỐ

Chương 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.

1 MỆNH ĐỀ.

2 TẬP HỢP.

3 CÁC PHÉP TẬP HỢP.

4 CÁC TẬP HỢP SỐ.

5 SỐ GẦN ĐÚNG – SAI SỐ.

Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI.

1 HÀM SỐ.

2 HÀM SỐ Y = AX + B.

3 HÀM SỐ BẬC HAI.

Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.

1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.

2 PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ BẬC NHẤT – BẬC HAI.

3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH NHIỀU ẨN.

Chương 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.

1 BẤT ĐẲNG THỨC.

2 BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.

3 DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT.

4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.

5 DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.

Chương 5. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.
1 CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.

2 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG.

3 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.

II. HÌNH HỌC

Chương 1. VECTƠ.
1 CÁC ĐỊNH NGHĨA.

2 TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ.

3 TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ.

4 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.

Chương 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ.

1 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0◦ ĐẾN 180◦.

2 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ.

3 HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC GIẢI TAM GIÁC.

Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ.

1 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.

2 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.

3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP.