Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Thanh Hà – Hải Dương

ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH TOÁN 12 CHƯƠNG 2 VÀ ĐÁP ÁN – THPT NGUYỄN TRÃI – BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Bài viết “Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Thanh Hà – Hải Dương” gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 2 – Giải tích 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

12 đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án

Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Đông Thọ – Tuyên Quang

Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Thanh Hà – Hải Dương”:

Câu 13: Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sai?

A. Đồ thị các hàm số y = a^x và y = loga x (với 0 < a ≠ 1) đối xứng với nhau qua đường thẳng  y= x

B. Hàm số log2(x – 2) đồng biến trên (2; +∞)

C. Hàm số y = log1/3 (x + 1) nghịch biến trên (-1; +∞)

D. Đồ thị hàm số a y = loga x (0 < a ≠ 1) nằm phía trên trục Ox