Đề kiểm tra Đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT An Lương Đông – TT Huế

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THPT AN LƯƠNG ĐÔNG – TT HUẾ

Bài viết “Đề kiểm tra Đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT An Lương Đông – TT Huế” gồm 20 câu trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận kiểm tra kiến thức chương 1 – Đại số 11 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra Đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Hòa Bình – Vĩnh Long

Đề kiểm tra Đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Trung Giã – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra Đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT An Lương Đông – TT Huế”:

Câu 5 (Trắc nghiệm): Chọn phát biểu đúng:
A. Các hàm số y = sinx, y = cosx, y = cotx đều là hàm số chẵn.
B. Các hàm số y = sinx, y = cosx, y = cotx đều là hàm số lẻ.
C. Các hàm số y = sinx, y = cotx, y = tanx đều là hàm số chẵn
D. Các hàm số y = sinx, y = cotx, y = tanx đều là hàm số lẻ.

Câu 13 (Trắc nghiệm):  Nghiệm của phương trình tanx = -√3/3 được biểu diễn trên đường tròn lượng giác ở hình bên là những điểm nào?

A. Điểm F, điểm D.

B. Điểm C, điểm F.

C. Điểm C, điểm D, điểm E, điểm F.

D. Điểm E, điểm F.