Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THPT TRIỆU QUANG PHỤC – HƯNG YÊN

Bài viết “Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương” gồm 10 câu trắc nghiệm khách quan và 4 câu tự luận kiểm tra kiến thức chương 1 – Đại số 11 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Thăng Long – Lâm Đồng

Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương”:

Câu 4 (Trắc nghiệm): Trong các khẳng định sau, khẳng định nào dưới đây là sai?

A. Hàm số y = sinx đồng biến trên khoảng (0;π).

B. Hàm số y = sinx và y = cosx đều có tính tuần hoàn.

C. Hàm số y = sinx là một hàm số lẻ.

D. Hàm số y = (sinx)^2 + 2017 là một hàm số chẵn.