Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Trung Giã – Hà Nội

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THTP TRUNG GIÃ – HÀ NỘI

Bài viết “Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Trung Giã – Hà Nội” bao gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức về chương 1 Đại số 10. Với thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra bao gồm các bài toán về chủ đề mệnh đề, tập hợp.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Bình Phước

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Trung Giã – Hà Nội”:

Câu 2: Mệnh đề “tồn tạo x thuộc R sao cho x^2 = 3” khẳng định rằng?

A. Chỉ có một số thực có bình phương bằng 3.

B. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 3 .

C. Nếu x là số thực thì x^2 = 3.

D. Bình phương của mỗi số thực bằng 3.

Câu 18: Lớp 10C (trường THPT Trung Giã – Hà Nội) có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hoá, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hoá, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hoá, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hoá. Hỏi số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hoá ) của lớp 10C là?

A. 10

B. 28

C. 9

D. 18