Bài 1 (trang 17 SGK Đại số 11): Hàm số lượng giác

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 1: Hàm số lượng giác

Để học tốt Hình học 11, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 11 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hình học 11.

Bài 1 (trang 17 SGK Đại số 11): Hãy xác định giá trị của x trên đoạn [- π ; 3π/2] để hàm số y = tan x:

a. Nhận giá trị bằng 0

b. Nhận giá trị bằng 1

c. Nhận giá trị dương

d. Nhận giá trị âm

Lời giải:

a.y = tan x nhận giá trị bằng 0

=> tan x = 0

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

x = – π => tan (- π) = 0 (thỏa)

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

x = 0=>tan (0) = 0 (thỏa)

x = π =>tan ( π = 0 (thỏa)

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Vậy x nhận các giá trị { – π; 0; π}

b.y = tan x nhận giá trị bằng 1.

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Đồ thị hàm số y = tan x

– dựa vào đồ thị ta thấy trên đoạn [- π ; – 3π/2] , hàm số y = tan x nhận giá trị dương trên các khoảng

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

d.Từ đồ thị trên, hàm số y = tan x nhận giá trị âm khi trên các khoảng:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11