Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 121 sách giáo khoa đại số 11

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 121 sách giáo khoa đại số 11

Bài 1 (trang 121 SGK Đại số 11): Có 1kg chất phóng xạ độc hại. Biết rằng cứ sau một khoảng thời gian T = 24000 năm thì một nửa số chất phóng xạ này bị phân rã thành chất khác không độc hại đối với sức khỏe con người(T được gọi chu kỳ bán rã).

Gọi un là khối lượng chất phóng xạ còn lại sau chu kỳ thứ n.

a. Tìm số hạng tổng quát un của dãy số (un)

b. Chứng minh rằng (un) có giới hạn là 0.

c. Từ kết quả câu b, chứng tỏ sau một số năm nào đó khối lượng chất phóng xạ đã cho ban đầu không còn độc hại đối với khỏe con người, cho biết chất phóng xạ này sẽ không độc hại nữa nếu khối lượng chất phóng xạ còn lại bé hơn 10-6 g.

Lời giải Bài 1 (trang 121 SGK Đại số 11)

Lời giải:

vậy sau 30 chu kì bằng 30 × 24.000 = 720.000 năm thì chất phóng xạ không còn độc hại.

Bài 2 (trang 121 SGK Đại số 11):

Giải bài 2 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Chứng minh rằng: lim un= 1

Lời giải:

Giải bài 2 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 3 (trang 121 SGK Đại số 11): Tìm các giới hạn sau:

Giải bài 3 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 3 (trang 121 SGK Đại số 11)

Giải bài 3 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài 3 trang 121 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11