Bài 4 (trang 104 SGK Đại số 11): Tìm cấp số nhân

Bài 4 (trang 104 SGK Đại số 11): Tìm cấp số nhân có sáu số hạng, biết rằng tổng của năm số hạng đầu là 31 và tổng của năm số hạng sau là 62.

Lời giải Bài 4 (trang 104 SGK Đại số 11)

Gọi u1, u2, u3, u4, u5, u6 là cấp số nhân của 6 số hạng.

+ Tổng của 5 số hạng đầu là 31 và 5 số hạng sau là 62, nghĩa là:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Ta có: (2) – (1) <=> u6 – u1 = 31

Mà u6 = u1.q6-1 = u1.q5

=> u1.q5 – u1 = 31 <=> u1(q5 – 1) = 31 (3)

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

=> q – 1 = 1 => q = 2. Tính ra ta được u1 = 1.

Với un = u1qn-1

=> u2 = 2; u3 = 4, u4 = 8, u5 = 16, u6 = 32

Vậy cấp số nhân cần tìm là: 1, 2, 4, 8, 16, 32.