Giải SBT Toán 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 45 trang 59 Sách bài tập Toán 9 Tập 2:

 Giải các phương trình:

a. (x+2)2 -3x -5 =(1 –x)(1 +x)

b. (x -1)3 +2x=x3– x2 – 2x +1

c. x(x2 -6 ) – (x – 2)2 = (x +1)3

d. (x +5)2 + (x -2)2 + (x +7)(x -7) = 12x -23

Lời giải:

a) Ta có: (x+2)2 -3x -5 = (1 –x)(1 +x)

⇔ x2 + 4x +4 -3x -5 =1 – x2

⇔ 2x2 +x -2 =0

Δ = 12 -4.2.(-2) =1 +16 =17 > 0

√Δ = √17

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

b) Ta có: (x -1)3 +2x=x3 – x2 – 2x +1

⇔ x3 – 3x2 +3x -1+2x =x3 – x2 -2x +1

⇔ 2x2 – 7x +2 =0

Δ = (-7)2 -4.2.2 = 49 – 16 = 33 > 0

√Δ = √33

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

c) Ta có: x(x2 -6 ) – (x – 2)2 = (x +1)3

⇔ x3 – 6x – x2 +4x -4 =x3 + 3x2 +3x +1

⇔ 4x2 +5x +5 =0

Δ = 52 -4.4.5 = 25 – 80 = -55 < 0

Vậy phương trình vô nghiệm

d) Ta có: (x +5)2 + (x -2)2 + (x +7)(x -7) = 12x -23

⇔ x2 +10x + 25 +x2 -4x +4 +x2 -49 = 12x -23

⇔ x2 +10x+25 +x2 -4x +4 +x2 -49 -12x +23 =0

⇔ 3x2 -6x + 3 =0

⇔ x2 -2x +1 =0

Δ’ = (-1)2 -1.1 = 1-1 =0

Vậy phương trình đã cho có nghiệm kép: x1 = x2 =1

 

Bài 46 trang 59 Sách bài tập Toán 9 Tập 2:

 Giải các phương trình:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

a. Điều kiện : x ≠ ± 1

Ta có: Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 ⇔ 12(x +1) – 8(x -1) = (x +1)(x -1)

⇔ 12x +12 -8x +8 = x2 -1 ⇔ x2 -4x -21 =0

Δ’ = (-2)2 -1.(-21) = 4 + 21=25 > 0

√Δ’ =√25 =5

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Giá trị của x thỏa mãn điều kiện bài toán

Vậy nghiệm của phương trình là x =7 và x =-3

b. Điều kiện : x ≠3 và x ≠ 1

Ta có: Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 ⇔ 16(1 – x) +30(x -3) =3(x -3)(1 –x)

⇔ 16 – 16x +30x -90 =3x -3x2 -9 +9x

⇔ 3x2 +2x -65 =0

Δ’ = 12 -3.(-65) = 1 + 195=196 > 0

√Δ’ =√196 =14

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Giá trị của x thỏa mãn điều kiện bài toán

Vậy nghiệm của phương trình là x =133 và x =-3

c.Điều kiện : x≠3 và x ≠ -2

Ta có: Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 ⇔ x2 -3x +5 = x+2 ⇔ x2 -4x +3 =0

Phương trình x2 -4x +3 = 0 có a = 1 ,b = -4 , c = 3

Suy ra : a + b + c = 0

Ta có nghiệm x1 =1 , x2 =3 (loại)

Vậy nghiệm của phương trình là x =1

d. Điều kiện : x≠2 và x ≠ -4

Ta có: Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 ⇔ 2x(x +4) –x(x -2) = 8x +8

⇔ 2x2 +8x –x2 +2x =8x +8

⇔ x2 +2x -8 =0

Δ’ = 12 -1(-8) = 1 +8=9 > 0

√Δ’ =√9 =3

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Cả hai giá trị của x đều không thỏa mãn điều kiện bài toán

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm

e. Điều kiện : x≠1

Ta có:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

⇔ x3+7x2 +6x -30 = (x2 –x +16)(x -1)

⇔ x3+7x2 +6x -30 = x3 – x2 – x2 +x +16x -16

⇔ 9x2 -11x -14 =0

Δ = (-11)2 -4.9.(-14) =121 +504 =625 > 0

√Δ =√625 =25

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Giá trị của x thỏa mãn điều kiện bài toán

Vậy nghiệm của phương trình là x =-79 và x =2

f. Điều kiện : x≠ ± 1

ta có:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

⇔ x2 +9x -1 =17x -17 ⇔ x2 -8x +16 =0

Δ’ = (-4)2 – 1.16=16 -16 =0

Phương trình có nghiệm kép 😡1 =x2 =4

Giá trị của x thỏa mãn điều kiện bài toán

Vậy nghiệm của phương trình là x =4

 

Bài 47 trang 59 Sách bài tập Toán 9 Tập 2:

 Giải các phương trình sau bằng cách đưa về phương trình tích

a.3x3 +6x2 -4x =0     b.(x +1)3 –x +1 = (x -1)(x -2)

c.(x2 +x +1)2 = (4x -1 )2     d.(x2 +3x + 2)2 = 6.(x2 +3x +2)

e.(2x2 +3)2 -10x3 -15x =0     f.x3 – 5x2 –x +5 =0

Lời giải:

a) Ta có: 3x3 +6x2 -4x =0 ⇔ x(3x2 +6x -4) =0

⇔ x = 0 hoặc 3x2 +6x -4 =0

Giải phương trình 3x2 +6x -4 =0

Δ’ = 32 -3(-4) =9 +12 =21 > 0

√Δ’ =√21

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

b) Ta có: (x +1)3 –x +1 = (x -1)(x -2)

⇔ x3 +3x2+3x +1 –x +1 = x2 -2x –x +2

⇔ x3 +2x2 +5x = 0 ⇔ x(x2 +2x +5) =0

⇔ x =0 hoặc x2 +2x +5 =0

Giải phương trình x2 +2x +5 =0

Δ’ = 12 -1.5 =1 -5 = -4 < 0 ⇒ phương trình vô nghiệm

Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm : x=0

c) Ta có: (x2 +x +1)2 = (4x -1 )2

⇔ [(x2 +x +1) + (4x -1 )] [(x2 +x +1) – (4x -1 )]=0

⇔ (x2 +5x)(x2 -3x +2) =0 ⇔ x(x+5) (x2 -3x +2) =0

⇔ x =0 hoặc x+5 =0 hoặc x2 -3x +2 =0

x+5 =0 ⇔ x=-5

x2 -3x +2 =0

Δ = (-3)2 -4.2.1 = 9 -8 =1 > 0

√Δ =√1 =1

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm:

x1 =0 ; x2 =-5 ; x3 =2 ; x4 =1

d) (x2 +3x + 2)2 = 6.(x2 +3x +2)

⇔ (x2 +3x + 2)2 – 6.(x2 +3x +2)=0

⇔ (x2 +3x + 2)[ (x2 +3x + 2) -6] =0

⇔ (x2 +3x + 2) .(x2 +3x -4 )=0

x2 +3x + 2 =0

Phương trình có dạng a –b +c =0 nên x1 = -1 ,x2 =-2

x2 +3x -4 =0

Phương trình có dạng a +b +c =0 nên x1 = 1 ,x2=-4

Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm :

x1 = -1 ,x2 =-2 ; x3 = 1 ,x4 =-4

e) Ta có: (2x2 +3)2 -10x3 -15x = 0 ⇔ (2x2 +3)2 – 5x(2x2 +3)=0

⇔ (2x2 +3)( 2x2 +3 – 5x) = 0 ⇔ (2x2 +3)( 2x2 – 5x +3)=0

Vì 2x2 ≥ 0 nên 2x2 +3 > 0

Suy ra : 2x2 – 5x +3=0

Δ = (-5)2 -4.2.3 =25 -24=1 > 0

√Δ =√1 =1

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm: x1 = 3/2 ; x2 = 1

f) Ta có: x3 – 5x2 –x +5 =0 ⇔ x2( x -5) – ( x -5) =0

⇔ (x -5)(x2 -1) =0 ⇔ (x -5)(x -1)(x +1) =0

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm 😡1 = 5;x2 =1;x3=-1

 

Bài 48 trang 60 Sách bài tập Toán 9 Tập 2:

 Giải các phương trình trùng phương

a. x4 -8x2 – 9 =0     b. y4 – 1,16y2 + 0,16 =0

c. z4 -7z2 – 144 =0     d. 36t4 – 13t2 +1 =0

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9     f.√3x4 – (2 -√3 )x2 -2 =0

Lời giải:

a.Đặt m = x2 .Điều kiện m ≥ 0

Ta có: x4 -8x2 – 9 =0 ⇔m2 -8m -9 =0

Phương trìnhm2 – 8m – 9 = 0 có hệ số a = 1,b = -8,c = -9 nên có dạng a – b + c = 0

suy ra: m1 = -1 (loại) , m2 = -9/1 =9

Ta có: x2 =9 ⇒ x=± 3

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm : x1 =3 ;x2 =-3

b. Đặt m = y2 .Điều kiện m ≥ 0

Ta có: y4 – 1,16y2 + 0,16 =0 ⇔m2 -1,16m + 0,16 =0

Phương trìnhm2 -1,16m + 0,16 = 0 có hệ số a = 1, b = -1,16, c = 0,16 nên có dạng a + b + c = 0

suy ra: m1 = 1 , m2 = 0,16

Ta có: y2 =1 ⇒ y = ± 1

y2 =0,16 ⇒ y = ± 0,4

Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm : y1 =1 ;y2 =-1 ; y3 =0,4 ;y4 =-0,4

c. Đặt m =z2 .Điều kiện m ≥ 0

Ta có: z4 -7z2 – 144 =0 ⇔m2 -7m -144 =0

Ta có: Δ=(-7)2 -4.1.(-144) =49 + 576=625 > 0

√Δ =√625 = 25

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Ta có: z2 =16 ⇒ z=± 4

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm : z1 =4 ;z2 =-4

d. Đặt m = t2 .Điều kiện m ≥ 0

Ta có: 36t4 – 13t2 +1 =0 ⇔ 36m2 -13m +1 =0

Ta có: Δ=(-13)2 – 4.36.1=169 -144=25 > 0

√Δ =√25 = 5

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Ta có: t2 =1/4 ⇒ t=± 1/2

t2 =1/9 ⇒ t=± 1/3

Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm :

t1 = 1/4 ; t2 =-1/4 ; t3 =1/3 ; t4 =-1/3

e. Đặt m =x2 .Điều kiện m ≥ 0

Ta có: 1/3.(x4) – 1/2.( x2) +16 =0⇔ 2x4 -3x2 +1=0 ⇔ 2m2 -3m + 1 =0

Phương trình 2m2 -3m + 1 =0 có hệ số a=2,b=-3,c=1 nên có dạng a +b+c =0

suy ra: m1 = 1 , m2 = 12

Ta có: x2 = 1 ⇒ x = ± 1

x2 = 1/2 ⇒ x = ± √2/2

Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm :

x1 =1 ; x2 =-1 ; x3 =( √2)/2; x4 = – √2/2

f. Đặt m =x2 .Điều kiện m ≥ 0

Ta có: √3 x4 – (2 -√3 )x2 -2 =0 ⇔ √3m2 – (2 -√3 )m – 2 =0

Phương trình √3m2 – (2 -√3 )m – 2 =0 có hệ số a=√3 ,b= -(2 -√3 ),c=-2 nên có dạng a – b+c =0

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

 

Bài 49 trang 60 Sách bài tập Toán 9 Tập 2:

 Chứng minh rằng khi a và c trái dấu thì phương trình trùng phương ax4+bx2+c =0 chỉ có hai nghiệm và chúng là hai số đối nhau

Lời giải:

Đặt m =x2 .Điều kiện m ≥ 0

Ta có: ax4 + bx2 + c = 0 ⇔ am2 + bm + c = 0

Vì a và c trái dấu nên a/c < 0. Phương trình có 2 nghiệm phân biệt là m1 và m2

Theo hệ thức Vi-ét,ta có: m1m2 = c/a

Vì a và c trái dấu nên c/a <0 suy ra m1m2 < 0 hay m1 và m2 trái dấu nhau

Vì m1 và m2 trái dấu nhau nên có 1 nghiệm bị loại ,giả sử loại m1

Khi đó x2 =m2 => x = ± √m2

Vậy phương trình trùng phương ax4+bx2+c =0 chỉ có hai nghiệm và chúng là hai số đối nhau khi a và c trái dấu

 

Bài 50 trang 60 Sách bài tập Toán 9 Tập 2:

 Giải các phương trình sau bằng cách đặt ẩn số phụ

a.(4x -5)2 – 6(4x -5) +8 =0

b.(x2 +3x -1)2 +2(x2 +3x -1) -8 =0

c. (2x2 +x -2)2 +10x2 +5x -16 =0

d.(x2 -3x +4)(x2 -3x +2) =3

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9Lời giải:

a) Đặt m =4x -5

Ta có: (4x -5)2– 6(4x -5) +8 =0 ⇔ m2 -6m +8 =0

Δ’ = (-3)2 -1.8 =9 -8=1 > 0

Δ’ =1 =1

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm x1 =9/4 ,x2 =7/4

b) Đặt m = x2 +3x -1

Ta có: (x2 +3x -1)2 +2(x2 +3x -1) -8 =0 ⇔ m2 +2m -8 =0

Δ’ = 12 -1.(-8) =1 +8 =9 > 0

√Δ’ =√9 =3

m1 = -1 +31 =2 ; m2 = -1 -31 =-4

Với m = 2 thì : x2 +3x – 1 = 2 ⇔ x2 + 3x – 3 = 0

Δ’ = 32 -4.1.(-3 )=9 +12=21 > 0

√Δ =√21

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9Với m = -4 ta có: x2 +3x -1 = -4 ⇔ x2 +3x +3 = 0

Δ = 32 -4.1.3=9 -12 = -3 < 0

Phương trình vô nghiệm

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm :

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9c) Đặt m = 2x2 +x -2

Ta có: (2x2 +x -2)2+10x2 +5x -16 =0

⇔ (2x2 +x -2)2+5(2x2 +x -2) -6 =0

⇔ m2 +5m -6 =0

Phương trình m2 +5m -6 = 0 có hệ số a = 1, b = 5, c = -6 nên có dạng

a + b + c = 0

Suy ra : m1 =1 ,m2 =-6

m1 =1 ta có: 2x2 +x -2 =1 ⇔ 2x2 +x -3=0

Phương trình 2x2 +x -3 = 0 có hệ số a = 2, b = 1 , c = -3 nên có dạng

a +b+c=0

Suy ra: x1 =1 ,x2 =-3/2

Với m=-6 ta có: 2x2 +x -2 = -6 ⇔ 2x2 +x +4 =0

Δ = 12 -4.2.4 = 1 -32 = -31 < 0 . Phương trình vô nghiệm

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm : x1 =1 ,x2 =-32

d) Đặt m= x2 -3x +2

Ta có: (x2 -3x +4)(x2 -3x +2) =3

⇔ [(x2 -3x +2 +2)(x2 -3x +2) -3 =0

⇔ (x2 -3x +2)2 +2(x2 -3x +2) -3 =0

⇔ m2 +2m -3 =0

Phương trình m2 +2m -3 = 0 có hệ số a = 1, b = 2 , c = -3 nên có dạng

a +b+c=0

suy ra : m1 =1 ,m2 =-3

Với m1 =1 ta có: x2 -3x +2 =1 ⇔ x2 -3x +1=0

Δ = (-3)2 -4.1.1 = 9 -4 =5 > 0

√Δ = √5

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9Với m2 =-3 ta có: x2 -3x +2 =-3 ⇔ x2 -3x +5=0

Δ = (-3)2 -4.1.5 = 9 -20 =-11 < 0.Phương trình vô nghiệm

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm :

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9e. Đặt m= x/(x+1) .Điều kiện : x ≠ -1

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9⇔ 2m2 -5m +3 =0

Phương trình 2m2 -5m +3 = 0 có hệ số a = 2, b = -5 , c = 3 nên có dạng

a +b + c = 0

suy ra : m1 = 1 ,m2 =3/2

Với m1 =1 ta có: x/(x+1) =1 ⇔ x =x+1 ⇔ 0x =1 (vô nghiệm)

Với m = 3/2 ta có: x/(x+1) = 3/2 ⇔ 2x =3(x +1)

⇔ 2x =3x +3 ⇔ x =-3

Giá trị của x thỏa mãn điều kiện bài toán

Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm : x=-3

f. Đặt m = √(x -1) .Điều kiện : x ≥ 0

Ta có : x – √(x -1)-3 =0 ⇔ (x -1) -√(x -1) -2 =0

⇔ m2 -m – 2 =0

Phương trình m2 -m – 2 = 0 có hệ số a = 1, b = -1 , c = -2 nên có dạng

a – b + c = 0

Suy ra : m1 = -1 (loại) , m2 = -(-2)/1 = 2

Với m =2 ta có:√(x -1) =2 ⇒ x -1 =4 ⇔ x =5

Giá trị của x thỏa mãn điều kiện bài toán

Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm : x=5