Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT ĐOÀN THƯỢNG – HẢI DƯƠNG

Bài viết “Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương” gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 1 – Giải tích 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số và đồ thị.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Marie Curie – TP. HCM

10 đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương”:

Câu 1: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm và liên tục trên R. Biết rằng đồ thị hàm số y = f'(x) như hình vẽ dưới đây. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số g(x) = 2f(x) – mx + 2019 đồng biến trên R.

A. -1<m<1

B. m≤2

C. 0<m<1

D. -1<m<0

Câu 5: Nếu phương trình x^3 – 3x^2 – m = 0 có 3 nghiệm phân biệt trong đó có đúng hai nghiệm lớn hơn 1 thì?

A. -4<m<-2

B. -2<m<0

C. -4<m<2

D. -4<m<0