Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Tôn Thất Tùng – Đà Nẵng

ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH TOÁN 12 CHƯƠNG 2 VÀ ĐÁP ÁN – THPT TÔN THẤT TÙNG – ĐÀ NẴNG

Bài viết “Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Tôn Thất Tùng – Đà Nẵng” gồm 12 câu trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận kiểm tra kiến thức chương 2 – Giải tích 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

12 đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án

Tuyển tập đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án

Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Đông Thọ – Tuyên Quang

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Tôn Thất Tùng – Đà Nẵng”:

Câu 2 (Trắc nghiệm): Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau?

A. lnx>0 ⇔ x>1

B. log_2 x <0 ⇔ 0<x<1

C. log_1/3 a > log_1/3 b ⇔ a>b>0

D. log_1/2 a = log_1/2 b ⇔  a = b > 0

Câu  3 (Trắc nghiệm): Cho hàm số y = ln(1+x). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A. y'(2)=1/2

B. y'(2)=1/3

C. y'(5)=6/5

D. y'(-1)=-6/5

Câu 12 (Trắc nghiệm): Biết phương trình 16^x – 17.4^x + 16 = 0 có hai nghiệm x1 và x2. Tính tổng x1+x2?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3