Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Đông Thọ – Tuyên Quang

ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH TOÁN 12 CHƯƠNG 2 VÀ ĐÁP ÁN – THPT ĐÔNG THỌ – TUYÊN QUANG

Bài viết “Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Đông Thọ – Tuyên Quang” gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 2 – Giải tích 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

12 đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án

Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Nguyễn Trãi – Bà Rịa – Vũng Tàu

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Đông Thọ – Tuyên Quang”:

Câu 14: Cho π^α < π^β. Kết luận nào sau đây đúng?

A. α > β   

B. α.β = 1

C. α < β   

D. α + β = 0

Câu 18: Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.10^5 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm. Tìm khối lượng gỗ của khu rừng đó sau 5 năm.

A. 4,8666.10^5 (m3)   

B. 4,0806.10^5 (m3)

C. 4,6666.10^5 (m3 )   

D. 4,6888.10^5 (m3)