Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Thị xã Quảng Trị

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

Bài viết “Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Thị xã Quảng Trị” gồm 3 câu tự luận kiểm tra kiến thức chương 1 – Đại số 11 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên

Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Thị xã Quảng Trị”:

Câu 1: 

a) Tìm tập xác định của hàm số y=1/(cos2x-1)

b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=2(cosx)^2-3

Câu 3: Tìm các giá trị thực của tham số m để phương trình cos3x-cos2x+mcosx=1 có đúng bảy nghiệm khác nhau thuộc khoảng (-pi/2;2pi)