Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Anhxtanh – Hải Phòng

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THPT ANHXTANH – HẢI PHÒNG

Bài viết “Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Anhxtanh – Hải Phòng” gồm 15 câu trắc nghiệm khách quan và 4 câu tự luận kiểm tra kiến thức chương 1 – Đại số 11 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra Đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT An Lương Đông – TT Huế

Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Hòa Bình – Vĩnh Long

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Anhxtanh – Hải Phòng”:

Câu 3 (Trắc nghiệm): Tập giá trị của hàm số y = cos x là:

A. [-1;1]

B. [0;2]

C. R

D. [0;1]

Câu 8 (Trắc nghiệm): Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình cos x = m+1 có nghiệm?

A. 3

B. 5

C. 1

D. Vô số

Câu 11 (Trắc nghiệm): Cho phương trình 2(sinx)^2+3sinx-1=0. Nếu đặt sinx = t, t∈[-1;1] ta được phương trình nào dưới đây?

A. 2t^2+3t-1=0

B. 4t^2+3t-1=0

C. 7t-1=0

D. 5t-1=0