Đề kiểm tra chất lượng lớp 9. Phòng GD-ĐT huyện Gia Lộc

Đề kiểm tra chất lượng lớp 9. Phòng GD-ĐT huyện Gia Lộc

32231653_2099713633686664_7837389255826472960_o

HÌNH HỌC:

Bài 4: cho tam giác ABC có góc A> 90 độ. Vẽ đường tròn (O) đường kính AB, đường tròn (O’) đường kính AC. Đường thẳng Ab cắt đường tròn (O’) tại điểm thứ hai là D, đường thẳng AC cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là E.

  1. chứng minh bốn điểm B, C , D, E cùng thuộc một đường tròn.
  2. gọi F là giao điểm của hai đường tròn (O) và (O’)  (F khác A). Chứng minh rằng ba điểm B, F, C thẳng hàng và FA và phân giác của góc EFD.
  3. gọi giao điểm của BE và CD tại N. Tìm vị trí của điểm M trong tam giác NBC để: MN.BC+MB.NC+MC.NB đạt giá trị nhỏ nhất.