Bài 4: Vi phân – chương 5 đạo hàm – Lý thuyết vi phân – chương 5 đạo hàm

Bài 4: Vi phân – chương 5 đạo hàm; Lý thuyết vi phân – chương 5 đạo hàm

Lý thuyết vi phân – chương 5 đạo hàm

ly thuyet vi phan

Cho hàm số y=f(x)y=f(x) xác định trên (a;b)(a;b) và có đạo hàm tại x(a;b)x∈(a;b). Giả sử Δx∆x là số gia của xx sao cho x+Δx(a;b)x+∆x∈(a;b).

Tích f(x)Δxf′(x)∆x (hay y.Δxy′.∆x) được gọi là vi phân của hàm số y=f(x)y=f(x) tại xx ứng với số gia Δx∆x, kí hiệu là df(x)df(x) hay dydy.

Chú ý: Vì dx=Δxdx=∆x nên dy=df(x)=f(x)dx