Bài 1, bài 2 trang 171 sách giáo khoa đại số 11

Bài 1, bài 2 trang 171 sách giáo khoa đại số 11

Bài 1 (trang 171 sgk Đại số 11): Tìm vi phân của các hàm số sau:

Bài 1 trang 171 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải bài 1 trang 171 sách giáo khoa đại số 11:

Giải bài 1 trang 171 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 2 (trang 171 SGK Đại số 11): Tìm dy, biết:

Bài 2 trang 171 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 2 (trang 171 SGK Đại số 11):

Giải bài 2 trang 171 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11