Đề thi học kì 1 lớp 9 Toán Quận Tây Hồ 2017-2018

Đề thi học kì 1 lớp 9 Toán Quận Tây Hồ 2017-2018 

Đề thi học kì 1 lớp 9 Toán Quận Tây Hồ 2017-2018  được Thầy Thế Anh sưu tầm cho các học sinh toàn thành phố ôn tập

Một số câu trong đề thi Đề thi học kì 1 lớp 9 Toán Quận Tây Hồ 2017-2018 

Cho đường tròn (O;R) đường thẳng không qua O cắt (O) tại 2 điểm A và B. Điểm C thuộc tia đối của AB. Vẽ CE và CF là các tiếp tuyến (E,F là tiếp điểm). Gọi H là trung điểm của AB.

  1. Chứng minh C,E,O,H cùng thuộc 1 đường tròn
  2. Gọi CO cắt EF tại K. Chứng minh OK.OC=R^2
  3. Đoạn CO cắt (O) tại I. Chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác CEF.
  4. Tìm vị trí C trên tia AB để CEF đều.

de toan 9 tay ho-page-001