Bài 6 bài 7 trang 29 sách giáo khoa Toán lớp 11 Đại số 11

Bài 6 bài 7 trang 29 sách giáo khoa Toán lớp 11 Đại số 11

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 6 (trang 29 SGK Đại số 11): Với giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y = tan(π/4 – x) và y = tan 2x bằng nhau?

Lời giải:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 7 (trang 29 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau:

a. sin3x – cos5x = 0 ;

b. tan3x.tanx = 1

Lời giải:

a. Ta có: sin3x – cos5x = 0 <=> cos 5x = sin 3x

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Ta có: tan3x.tanx = 1

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11