Bài 1 – bài 2 trang 36 sách giáo khoa Toán lớp 11 Đại số 11

Bài 1 – bài 2 trang 36 sách giáo khoa Toán lớp 11 Đại số 11

Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Để học tốt Hình học 11, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 11 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hình học 11.

Bài 1 (trang 36 SGK Đại số 11): Giải phương trình: sin2x – sin x = 0

Lời giải:

sin2x – sin x = 0 => sin x( sin x – 1) = 0

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 2 (trang 36 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

a. 2cos2x – 3cosx + 1 =0 (1)

đặt t = cos x, điều kiện – 1 ≤t ≤ 1

(1) 2t2 – 3t + 1 =0

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11