Bài 3 (trang 17 SGK Đại số 11): Cho đồ thị của hàm số y = sin x, vẽ đồ thị của hàm số y = | sin x|

Bài 3 (trang 17 SGK Đại số 11): Dựa vào đồ thị của hàm số y = sin x, vẽ đồ thị của hàm số y = | sin x|

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 1: Hàm số lượng giác

Bài 3 (trang 17 SGK Đại số 11): Dựa vào đồ thị của hàm số y = sin x, vẽ đồ thị của hàm số y = | sin x|

Lời giải:

Hàm số y = sin x có chu kì 2π

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Đồ thị:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Từ đồ thị hàm số y = sin x ta lấy đối xứng qua trục Ox các phần đồ thị trên đoạn

[π+k2π; 2π+k2π], giữ nguyên phần đồ thị còn lại (k ∈ Z), thì đó chính là đồ thị hàm số y = |sin x|