Bài 2 (trang 17 SGK Đại số 11): Tìm tập xác định của hàm số lượng giác 11

Bài 2 (trang 17 SGK Đại số 11): Tìm tập xác định của hàm số lượng giác 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 1: Hàm số lượng giác

Bài 2 (trang 17 SGK Đại số 11): Tìm tập xác định của hàm số:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Tập xác định D = R \ {x|sin x = 0 } = R \{kπ, k ∈ Z}.

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

=> Tập xác định D = R \ {k2π, k ∈ Z}

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11