Bài 14, bài 15, bài 16 trang 108 sách giáo khoa đại số 11

Bài 14, bài 15, bài 16 trang 108 sách giáo khoa đại số 11

Bài 14 (trang 108 SGK Đại số 11): Cho dãy số (un), biết un = 3n. Hãy chọn phương án đúng:

a. Số hạng un+1 bằng:

A. 3n + 1

B. 3n + 3.

C. 3n.3

D. 3(n+1)

b. Số hạng u2n bằng:

A. 2.3n

B. 9n

C. 3n + 3

D. 6n

c. Số hạng un-1 bằng:

A. 3n – 1

B. 3n/3

C. 3n – 3

D. 3n – 1

d. Số hạng u2n-1 bằng:

A. 32.3n – 1

B. 3n.3n-1

C. 32n – 1

D. 32(n-1)

Lời giải Bài 14 (trang 108 SGK Đại số 11

Chọn đáp án C

b. Un = 3n = (32)n = 9n.

Chọn đáp án B.

c. un-1 = n-1 = 3n.3-1 = 3n/3 .

Chọn đáp án B.

d. u2n-1 = 32n-1 = 32n.3-1 = 3n.3n-1.

Chọn đáp án B

Bài 15 (trang 108 SGK Đại số 11): Hãy cho biết dãy số (un) nào dưới đây là dãy số tăng, nếu biết công thức số hạng tổng quát un của nó là:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 15 (trang 108 SGK Đại số 11

Lập hiệu un+1 – un ta thấy : (-1)2(n+1) (5n+1+ 1) – ( -1)2n(5n + 1) 4.5n > 0

Vậy dãy ( -1)2n(5n + 1) là dãy số tăng. Chọn đáp án B.

Bài 16 (trang 109 SGK Đại số 11): Cho cấp số cộng – 2, x, 6, y. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A. x = – 6, y = – 2

B. x = 1, y = 7

C.x = 2, y = 8

D. x = 2, y = 10

Lời giải Bài 16 (trang 109 SGK Đại số 11)

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11